همکاران شبکه

کریم نجفی

دبیر کل شبکه

علی کریمی مرید

معاون امور راهبردی و رئیس دبیرخانه دائمی شبکه

علی احتشامی

معاون امور بین الملل شبکه

علی برزگر

معاون ارتباطات و همکاری ها

آمنه نجم الدّینی

مدیر اجرائی شبکه

کمال محمّدی اصل

مدیر فناوری اطّلاعات