مدیریت منابع انسانی جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

رفتار سازمانی جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

مبانی سازمان جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

حسابداری و مدیریت مالی بنگاه ها جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

اقتصاد برای مدیران جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد