روش تحقیق برای مدیران جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

 مدل های کسب و کارجزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

بازاریابی پیشرفته جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

مدیریت استراتژیک پیشرفته جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد

مدیریت منابع انسانی پیشرفته جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می بشاد

مدیریت سرمایه گذاری و بورس و اوراق بهادار جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد
رفتار سازمانی و دانش و مهارتهای نوین رهبری جزو دروس پایه برای تمامی گرایش ها می باشد