اولین دوره مشترک بین المللی با همکاری شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دانشگاه آزاد اسلامی