عنوان پودمان:اصول کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی
 
سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

آشنایی با گیاهان دارویی متناسب با منطقه

2

آماده سازی زمین و کاشت گیاهان دارویی

3

عملیات داشت گیاهان دارویی

4

اصول برداشت و پس از برداشت گیاهان دارویی

 
عنوان پودمان آموزشي :   اسانس گیری
هدف كلي از اجراي پودمان از لحاظ آموزش ( نظري عملي ):
ارتقاء مهارت عملی وعلمی مربیان در آشنایی با طب سنتی و علل توسعه آن
 
مشخصات و ويژگيهاي پودمان آموزشي :
پودمان طب سنتی برای مربیان رشته کشاورزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای ومربیانی که از طرف اداره جهادکشاورزی ومربیان حق التدریسی که معرفی می گردند طراحی گردیده است.
 
 

 


 1. مدت پودمان آموزشي :

 
            الف ساعت آموزش نظري:10 ساعت
            ب ساعت آموزش عملي :20ساعت
            ج - جمع ساعات آموزش پودمان :30 ساعت

 


 1. ابزار، وسايل و تجهيزات مورد نياز :

كلونجر-بالن _مكوئل-  سوكسله – دستگاه آب مقطر گيري
سرفصلهاي آموزشي پودمان :

رديف

عناوين توانايي

ســاعـت

نظري

عملي

جمع

الف

ب

ج

د

ه

و

 

تعريف اسانس

روشهاي اسانس گيري

نگهداري اسانس

روشهاي مصرف اسانس

معرفي گياهان اسانس دار

معرفي تركيبات اسانس

 

30دقيقه

5ساعت

30 دقيقه

1ساعت

2ساعت

1ساعت

 

1ساعت

8ساعت

2ساعت

2ساعت

5ساعت

2ساعت

 

 
عنوان پودمان: بررسی مزاج ها در کاربرد گیاهان دارویی
سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج و طبايع 4 گانه

2

  ترکیب مواد موثره گیاهان و تاثیر آن بر مزاج

3

  شناسايي مزاج های اصلي  و نشانه های آن

4

شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج

 
 

عنوان رشته آموزشي : طب سنتی( مقدماتی )


 1. مدت پودمان آموزشي :

 
            الف ساعت آموزش نظري:19 ساعت
            ب ساعت آموزش عملي :11 ساعت
            ج - جمع ساعات آموزش پودمان :30 ساعت

سرفصلهاي آموزشي پودمان :

رديف

عناوين توانايي

ســاعـت

نظري

عملي

جمع

الف

ب

ج

د

ه

و

ر

م

تاریخچه طب سنتی

بخش های طب سنتی

مزاج شناسی

علائم غلبه اخلاط

سته الضروریه

ویژگی غذای مطلوب در طب سنتی

حجامت

زالو اندازی

1     

3.30

3

2

3

1

3

2.30

30دقیقه

30دقیقه

3

2

1

30دقیقه

1

2.30

 

1.30

4

6

4

4

1.30

4

5

 

جمع ساعت

19

11

30

 
 
عنوان پودمان:اصول کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی
سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

آشنایی با گیاهان دارویی متناسب با منطقه

2

آماده سازی زمین و کاشت گیاهان دارویی

3

عملیات داشت گیاهان دارویی

4

اصول برداشت و پس از برداشت گیاهان دارویی

5

 

 
 
عنوان پودمان: فرمول نویسی تولید داروهاي گیاهی
 
سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

خواندن و تفسير متون داروسازي سنتي

2

مباني فرمولاسيون داروها در داروسازي جديد و طب سنتي

3

كاربرد اشكال دارويي طب سنتي و جديد

4

بررسي تداخلات دارويي و اصلاح فرمول ها با استفاده از مصلح ها

                                                    

5

بررسي تركيبات موجود در فرمول هاي طب سنتي براي آناليز و

6

 

 
 
عنوان رشته آموزشي : طب سنتی( پیشرفته )
 
سرفصلهاي آموزشي پودمان :

رديف

عناوين توانايي

ســاعـت

نظري

عملي

جمع

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 

آشنایی با تاریخچه طب سنتی در ایران

 شناخت مواد موثره گیاهان

 

 مزاج شناسی پیشرفته

تداخل گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی

 

اعمال یداوی

 

نبض شناسی

نسخه پیچی پیشرفته

 

زبان شناسی

آناتومی بدن پیشرفته

عنبیه شناسی

 

داروهای مفرده

داروهای ترکیبی

1

5/.

1

5/.

1

5/.

1

5/.

1

1

1

1

 

 

 

-

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

5/1

3

5/2

3

5/2

3

5/1

3

3

3

3

 

 
 
 
عنوان پودمان: دارو های گیاهی
سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

شناسایی انواع گیاهان دارویی

2

ماده موثره انواع گیاهان دارویی وکاربرد انها

3

كاربرد اشكال دارويي طب سنتي و جديد

4

نحوه خارج سازی عصاره های گیاهی مختلف

5

فرموله کردن گیاهان دارویی

 


سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

شناسایی انواع گیاهان دارویی

2

ماده موثره انواع گیاهان دارویی وکاربرد انها

3

كاربرد اشكال دارويي طب سنتي و جديد

4

نحوه خارج سازی عصاره های گیاهی مختلف

5

فرموله کردن گیاهان دارویی


عنوان رشته آموزشي : طب سنتی( پیشرفته )

 

سرفصلهاي آموزشي پودمان :

رديف

عناوين توانايي

ســاعـت

نظري

عملي

جمع

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 

آشنایی با تاریخچه طب سنتی در ایران

 شناخت مواد موثره گیاهان

 

 مزاج شناسی پیشرفته

تداخل گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی

 

اعمال یداوی

 

نبض شناسی

نسخه پیچی پیشرفته

 

زبان شناسی

آناتومی بدن پیشرفته

عنبیه شناسی

 

داروهای مفرده

داروهای ترکیبی

1

5/.

1

5/.

1

5/.

1

5/.

1

1

1

1

 

 

 

-

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

5/1

3

5/2

3

5/2

3

5/1

3

3

3

3

 

 


عنوان پودمان: فرمول نویسی تولید داروهاي گیاهی

 

سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

خواندن و تفسير متون داروسازي سنتي

2

مباني فرمولاسيون داروها در داروسازي جديد و طب سنتي

3

كاربرد اشكال دارويي طب سنتي و جديد

4

بررسي تداخلات دارويي و اصلاح فرمول ها با استفاده از مصلح ها

                                                    

5

بررسي تركيبات موجود در فرمول هاي طب سنتي براي آناليز و


عنوان رشته آموزشي : طب سنتی( مقدماتی )

                1. مدت پودمان آموزشي :

 

            الف ساعت آموزش نظري:19 ساعت

            ب ساعت آموزش عملي :11 ساعت

            ج - جمع ساعات آموزش پودمان :30 ساعت


سرفصلهاي آموزشي پودمان :

رديف

عناوين توانايي

ســاعـت

نظري

عملي

جمع

الف

ب

ج

د

ه

و

ر

م

تاریخچه طب سنتی

بخش های طب سنتی

مزاج شناسی

علائم غلبه اخلاط

سته الضروریه

ویژگی غذای مطلوب در طب سنتی

حجامت

زالو اندازی

1     

3.30

3

2

3

1

3

2.30

30دقیقه

30دقیقه

3

2

1

30دقیقه

1

2.30

 

1.30

4

6

4

4

1.30

4

5

 

جمع ساعت

19

11

30


عنوان پودمان: بررسی مزاج ها در کاربرد گیاهان دارویی

سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج و طبايع 4 گانه

2

  ترکیب مواد موثره گیاهان و تاثیر آن بر مزاج

3

  شناسايي مزاج های اصلي  و نشانه های آن

4

شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج

 


عنوان پودمان آموزشي :   اسانس گیری

هدف كلي از اجراي پودمان از لحاظ آموزش ( نظري عملي ):

ارتقاء مهارت عملی وعلمی مربیان در آشنایی با طب سنتی و علل توسعه آن

 

مشخصات و ويژگيهاي پودمان آموزشي :

پودمان طب سنتی برای مربیان رشته کشاورزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای ومربیانی که از طرف اداره جهادکشاورزی ومربیان حق التدریسی که معرفی می گردند طراحی گردیده است.

 

 

 

 1. مدت پودمان آموزشي :

 

            الف ساعت آموزش نظري:10 ساعت

            ب ساعت آموزش عملي :20ساعت

            ج - جمع ساعات آموزش پودمان :30 ساعت

 

 1. ابزار، وسايل و تجهيزات مورد نياز :

كلونجر-بالن _مكوئل-  سوكسله – دستگاه آب مقطر گيري

سرفصلهاي آموزشي پودمان :

رديف

عناوين توانايي

ســاعـت

نظري

عملي

جمع

الف

ب

ج

د

ه

و

 

تعريف اسانس

روشهاي اسانس گيري

نگهداري اسانس

روشهاي مصرف اسانس

معرفي گياهان اسانس دار

معرفي تركيبات اسانس

 

30دقيقه

5ساعت

30 دقيقه

1ساعت

2ساعت

1ساعت

 

1ساعت

8ساعت

2ساعت

2ساعت

5ساعت

2ساعت

 


عنوان پودمان:اصول کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

 

سر فصل های آموزشی:

ردیف

عناوین

1

آشنایی با گیاهان دارویی متناسب با منطقه

2

آماده سازی زمین و کاشت گیاهان دارویی

3

عملیات داشت گیاهان دارویی

4

اصول برداشت و پس از برداشت گیاهان دارویی