CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

آیین‌نامه کمیته اجرایی سازمان بین‌المللی سینوو

مقدمه

به استناد مواد 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18، 19 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که در نخستین مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در 24 سپتامبر 2018 تصویب شد و به منظور اجرای اهداف کامستک و سازمان همکاری اسلامی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و افزایش اقدامات موثر، کارآمد و یکپارچه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، این آیین‌نامه بررسی شده و در دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که در 7 اکتبر 2019 در تهران برگزار شد، تصویب شده است.

ماده 1. تعاریف

1.2.1 «او‌آی‌سی» به معنای سازمان همکاری اسلامی است.
2.2.1 «کامستک» به معنای کمیته وزارتی دائم سازمان همکاری اسلامی در خصوص همکاری‌های علمی و فناوری است.
3.2.1 «کشورهای عضو» به معنای هر نماینده از دانشگاه‌های مجازی کشورهای عضو او‌آی‌سی و کمیته کامستک (عضو کامل)، و سایر کشورها (عضو ناظر) است که طبق ماده 6 این آیین‌نامه به عضویت این شبکه درآمده است.
4.2.1 «دانشگاه‌های مجازی» به معنای تمامی دانشگاه‌ها، از قبیل دانشگاه‌های آنلاین، الکترونیکی، باز، از راه دور، مجازی، است که بر اساس زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، فناوری‌های مرتبط و مدیریت و مهندسی دانش فعالیت می‌کنند.
5.2.1 «مجمع عمومی» به معنای مجمع عمومی این شبکه، متشکل از نمایندگان کشورهای عضو، مطابق ماده 8 این آیین‌نامه است.
6.2.1 «کمیته اجرایی» به معنای کمیته متشکل از نمایندگان کشورهای عضو شبکه، شامل دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است و تعداد اعضا توسط مجمع عمومی مشخص می‌شود.
7.2.1 «دبیرکل» به معنای دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است.
8.2.1 «نقاط کانونی»، به معنی دانشگاه‌های مجازی کشورهای عضو است که توسط کمیته اجرایی تصمیم گرفته می شود و به منظور برنامه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اختصاص داده می شود.

ماده 2. اهداف کمیته اجرایی

اهداف این آیین‌نامه، عبارتند از:
1. استفاده از دیدگاه‌های جمعی از مدیریت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و تهیه برنامه‌ای منظم و استراتژیک برای مدیریت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
2. برای ارتقاء، تشویق و حمایت از همکاری جمعی اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
3. استفاده از اندیشه و توانایی اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
4. برای طراحی اجرای بهتر برنامه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برای کیفیت بهتر و عملکرد موثر.

ماده 3. وظایف کمیته اجرایی

وظایف و وظایف کمیته اجرایی عبارتند از:
1. برای بررسی و تصویب برنامه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، فعالیت ها و بودجه سالانه ارائه شده توسط دبیرکل.
2. اجرای استراتژی‌های مناسب برای بهینه سازی مدیریت کارآمد شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مطابق با اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و قوانین و مقررات مربوطه.
3. نظارت بر برنامه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و امور اجرایی.
4. همکاری با دبیرکل برای تشکیل مجمع عمومی.
5. ایجاد کمیته‌های فنی در موارد لزوم برای مشکلات خاص و...
6. تصویب گزارش مالی سالانه ارائه شده توسط دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.

ماده 4. اختیارات و وظایف کمیته اجرایی

اختیارات و وظایف کمیته‌های اجرایی عبارتند از:
1. بررسی و تصویب برنامه کاری و بودجه سالانه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که توسط دبیرکل تهیه و جهت بررسی و تصویب به کمیته اجرایی ارسال می شود. اقدامات جاری روزانه عملکرد و اجرای برنامه سالانه و بودجه مصوب باتصمیم و مدیریت دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام می‌باشد.
2. بررسی و تصویب برنامه‌های راهبردی مناسب شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مطابق با اساس‌نامه.
3. نظارت بر بهترین عملکرد برنامه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
4. هماهنگی و همکاری با دبیرکل جهت اداره هرچه بهتر شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مطابق با اساس‌نامه و اهداف تعیین شده توسط کامستک.
5. بررسی و تصویب گزارش‌های سالانه و ممیزی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام ارائه شده توسط دبیرکل.
6. اجرا و اقدام متناسب با وظایف موجود در اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
7. بررسی و نتیجه گیری در مورد سایر موارد مرتبط با شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که توسط اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و یا دبیرکل موردتوجه کمیته اجرایی قرار گیرد.
8. بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام درصورتی که عضوی طبق ماده 6.3.2 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام کتباً درخواست انصراف عضویت خود را از شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اعلام کند.
9. بررسی و تأیید گزارش‌های رسمی ارائه شده توسط دبیرکل و ارائه آنها به مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
10. پیشنهاد تاریخ مناسب به مجمع عمومی برای تشکیل حداقل یک بار در سال در یک مکان فیزیکی یا مجازی، همانطور که در ماده 9.2 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، پیش بینی شده است.
11. دعوت از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه ویژه یا اضطراری در صورت تصمیم گیری با حداقل اکثریت دو سوم اعضای کمیته اجرایی طبق ماده 9.3 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
12. بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی کمیته اجرایی پیشنهادی توسط دبیرکل، مطابق ماده 12.2 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
13. بررسی و تأیید منابع مالی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مطابق ماده 14.2.6 از اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
14. بررسی و تصویب رویه‌های مالی، اداری، اساس‌نامه و قانونی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که توسط دبیرکل آماده شده و ارائه به مجمع عمومی طبق ماده 18.1 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام جهت بررسی و تصویب.
15. بررسی و تصویب پیشنهادات ارسال شده به دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مطابق ماده 18.2. اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
16. بررسی و تصویب اصلاحیه در صورت لزوم و توصیه دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و سپس ارائه این اصلاحیه به مجمع عمومی برای بررسی و تصویب اکثریت دو سوم مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، مطابق ماده 19 اساس‌نامه.
17. بررسی و تأیید نقاط کانونی دانشگاه‌های مجازی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی یا در کشورهای غیر اسلامی به منظور همکاری و هماهنگی با شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دبیرکل آن جهت بهبود عملکرد برنامه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مطابق با اساس‌نامه.
18. انتخاب دبیرکل طبق 10.1 ماده اساس‌نامه بعد از اولین جلسه کمیته اجرایی به مدت 4 سال.

ماده 5. صلاحیت‌ها و انتصابات اعضای کمیته اجرایی

1. کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان کشورهای عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام از جمله دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است که تعداد آنها توسط مجمع عمومی تصمیم‌گیری می شود.
2. هر دانشگاه مجازی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که قصد دارد به عنوان عضو کمیته اجرایی معرفی شود و مطابق ماده 9.1.1 اساس‌نامه توسط مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام انتخاب شود، باید دارای حداقل شرایط و ظرفیت‌های زیر باشد:
2.1 مشغول به فعالیت‌ها و اقدامات دانشگاه مجازی.
2.2. داشتن ظرفیت در درک، بررسی و نتیجه گیری برنامه‌های سالانه و بودجه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برای ارسال به کمیته اجرایی.
2.3 داشتن تجارب و روش‌هایی در اداره و مدیریت دانشگاه مجازی یا هر گردهمایی دانشگاهی و جذب دانشجویان و دانش پژوهان مربوطه در ظرفیت‌های خاص خود و برنامه‌ها.
2.4 توانایی ایجاد و مدیریت دوره‌ها و رشته‌های دانشگاهی در ظرفیت خود به عنوان دانشگاه مجازی.
2.5 توانایی برقراری ارتباط، همکاری و هماهنگی با دبیر کل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برای اهداف اساس‌نامه.
2.6 توانایی برقراری ارتباط و هماهنگی با مقامات دانشگاهی حوزه قانونی خود مانند وزارت آموزش عالی و مقامات آموزشی مربوطه.
2.7 داشتن ساختار مناسب و مبانی دانشگاه‌های مجازی یا امکان ایجاد چنین زیرساخت‌هایی متناسب با اهداف شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
3. اعضای کمیته اجرایی با اکثریت آرای اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در مجمع عمومی پذیرفته می‌شوند.

ماده 6. رئیس کمیته اجرایی

1. کمیته اجرایی به عنوان یکی از ساختارهای اصلی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در نظر گرفته خواهد شد، همانطور که در ماده 7 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام پیش بینی شده است.
2. رئیس کمیته اجرایی با اکثریت آرا اعضای کمیته اجرایی برای مدیریت و اداره کمیته به مدت دو سال منصوب می شود. همچنین ایشان، می تواند توسط اعضای کمیته اجرایی برای مدت دو سال دیگر انتخاب شود.
3. رئیس کمیته اجرایی باید جلسات کمیته اجرایی را همچنان که در ماده 12.5.1 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مقرر شده است، مدیریت کند.
4. رئیس کمیته اجرایی باید همکاری نزدیک با دبیرکل و اعضای کمیته اجرایی برای تحقق اهداف و برنامه‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام داشته باشد. همانطور که در ماده 12.5.2 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مقرر شده است.

ماده 7. اعضای کمیته اجرایی

1. تعداد اعضای کمیته اجرایی شامل نه (9) عضو از جمله دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است.
2. علاوه بر نه عضو کمیته اجرایی، اعضای ناظر شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام همچنین می‌توانند توسط مجمع عمومی به عنوان اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام بدون حق رأی تعیین شوند.
3. اعضای کمیته اجرایی توسط مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برای مدت چهار (4) سال منصوب می شوند و فقط در صورت تعیین توسط مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به مدت یک دوره چهار ساله دیگر می‌توانند انتخاب شوند.
4. اعضای کمیته اجرایی اعضای زیر را شامل می‌شوند:
4.1 دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
4.2 نماینده کامستک.
4.3 چهار (4) عضو از کشورهای قاره آسیا.
4.4 دو (2) عضو از کشورهای قاره آفریقا.
4.5 یک (1) عضو از کشورهای قاره اروپا و آمریکا.
5. اعضای کمیته اجرایی می توانند کمیته‌های فرعی مختلفی را طبق ماده 12/4 اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام ایجاد و به کمیته اجرایی بپیوندند.
6. کالج‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های مجازی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام می‌شوند، هنگامی که هزینه عضویت را طبق بررسی و تأیید کمیته اجرایی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام پرداخت می‌کنند، از مزایای عضویت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برخوردار می‌شوند.
7. کالج‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های مجازی از کشورهای غیر اسلامی که به اعضای ناظر شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام تبدیل می‌شوند، هنگامی که هزینه عضویت را طبق بررسی و تأیید کمیته اجرایی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام پرداخت می‌کنند، از مزایای عضویت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برخوردار می شوند.

ماده 8. جلسات کمیته اجرایی

1. کمیته اجرایی حداقل دو بار در سال با دبیر کل، به صورت حضوری یا مجازی، به منظور بررسی و گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و حصول اطمینان از پیشرفت برنامه‌های مصوب شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و نتایج آن ارتباط گرفته و یا نشست برگزار می‌کند.
2. کمیته اجرایی می‌تواند در هر جلسه ای که ضروری تشخیص داده شود و توسط اکثریت اعضای کمیته اجرایی و یا به درخواست کتبی دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام باشد، تصمیمات لازم بگیرد.
3. جلسات فوری و اضطراری می‌تواند به درخواست كتبی مجمع عمومی یا دو رأی سوم اعضای كمیته اجرایی برای رسیدگی به موارد فوری مربوط یا مرتبط با اعضای كمیته برگزار شود.
4. دبیرکل می‌تواند افراد را به عنوان مشاور (ها) خود در کمیته اجرایی بدون داشتن حق رأی دعوت کند.
5. حد نصاب کمیته اجرایی هنگامی موثر خواهد بود که اکثریت ساده، یعنی پنجاه درصد به علاوه یک(50٪ + 1) اعضای کمیته در جلسه حضور داشته باشند.
6. کلیه تصمیمات کمیته اجرایی در صورت تصمیم‌گیری با اکثریت ساده، یعنی پنجاه درصد بعلاوه یک(50٪ + 1) اعضای کمیته، موثر و نهایی خواهند بود.
7. درصورتی که اکثریت ساده نتواند ایجاد شود، رئیس کمیته رأی اصلی را برای تصمیم‌گیری در مورد موضوع مربوط خواهد داشت.

ماده 9. حق عضویت اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

1. حق عضویت سالانه، 2000 یورو برای اعضای اصلی و برای اعضای ناظر شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است.
2. حق عضویت به ارز خارجی که توسط دبیرکل معرفی شده و برای اهداف شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام هزینه می‌شود، پرداخت می‌شود.
3. برای اعضای جلسات کمیته اجرایی که تحت این آیین‌نامه برگزار می‌شوند، پاداش پرداخت می‌شود و حق‌الزحمه توسط کمیته اجرایی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

این آیین‌نامه کمیته اجرایی توسط اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در دومین جلسه مجمع عمومی که در تاریخ 7 اکتبر 2019 در تهران برگزار شد، بررسی و تأیید شده است.