CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

کمیته‌های شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

در ساختار اجرایی و آیین‌نامه جامع همکاری شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، کمیته‌های کارشناسی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه، توسعه و رشد، فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها در شورای عالی راهبردی این سازمان بین‌المللی علمی و دانشگاهی، رسالت کمک به پیشبرد برنامه‌ها را بر عهده دارند. این در حالی است که در صورت ضرورت، به منظور تقویت سایر فعالیت‌ها، تشکیل کمیته‌های تخصصی و کارشناسی ویژه‌ای نیز پیش‌بینی شده است.

بر پایه بند هفتم از تعاریف اصطلاحات به کار رفته در آیین‌نامه جامع همکاری شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، کمیته‌های تخصصی شورای راهبردی این سازمان بین‌المللی، شان بررسی و تأییدی برای پیشبرد برنامه‌های این شبکه را داشته و از نقش تعیین‌کننده‌ای در انجام فرآیند همکاری های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، تجاری‌سازی دانش، صدور مجوزها و دیگر موضوعات مهم در این آیین نامه برخوردار هستند.

کمیته‌های تخصصی و کارشناسی شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام از وظایف، رسالت و کارکردهای ویژه‌ای برخوردار هستند که در صفحات ویژه هر کمیته به آن اشاره شده است.

برای آگاهی از این گزاره‌ها، ضروری است تا روی عنوان هر کمیته کلیک کنید:

کمیته آموزش شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

کمیته پژوهش شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

کمیته رسانه شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

کمیته علوم، فنون و معارف قرآن کریم شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام