CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

ارتقای تفکر انتقادی در آموزش الکترونیکی: مطالعه کیفی تجربیات مربیان و دانشجویان

ارتقای تفکر انتقادی در آموزش الکترونیکی: مطالعه کیفی تجربیات مربیان و دانشجویان

Promotion of critical thinking in e-learning: a qualitative study on the experiences of instructors and students

محل نهاد : ایران

پیشینه: با افزایش محبوبیت برنامه‌های آموزش الکترونیکی، ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران آموزشی سعی در ترویج تفکر انتقادی در سیستم آموزش مجازی دارند. این مطالعه با هدف بررسی تجربیات مربیان و دانشجویان در مورد ارتقای تفکر انتقادی در سیستم آموزش مجازی انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه کیفی بر روی مربیان و دانشجویان چهار رشته تحصیلی ارائه شده توسط دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (تهران، ایران) انجام شد. تمام برنامه‌ها در مقطع کارشناسی ارشد بودند و از یک آموزش ترکیبی (ترکیبی از آموزش الکترونیکی و حضوری) استفاده می‌کردند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با شرکت‌کنندگان استفاده شد.
یافته‌ها: شرکت‌کنندگان تجربیات مختلفی در مورد نحوه ترویج تفکر انتقادی داشتند. این تجربیات در چهار موضوع اصلی، یعنی طراحی آموزشی، رهبری و مدیریت آموزشی، شواهد محلی، و سیستم‌های اعتقادی مفهوم‌سازی شده بودند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر ارتقای تفکر انتقادی در آموزش الکترونیکی را روشن نمود. نه تنها مربیان، بلکه طراحان و رهبران آموزشی نیز می‌توانند از یافته‌های ما به منظور بهبود کیفیت برنامه‌های آموزش مجازی و ترویج تفکر انتقادی بهره‌مند شوند.