CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

مبانی نظری و فلسفی آموزش از دور (رشته علوم تربیتی)

مبانی نظری و فلسفی آموزش از دور (رشته علوم تربیتی)

Introducing the book Theoretical and Philosophical Foundations of Distance Education (Educational Sciences)

ناشر : دانشگاه پیام نور
سال نشر : 1391
محل نهاد : اندونزی
پدیدآورندگان: حسین مهدیان ,

کتاب حاضر به منظور مطالعة دانشجویان دورة دکترای «آموزش از راه دور» و در موضوع «مبانی نظری و فلسفی آموزش از راه دور» نوشته شده است. در کتاب، نخست پارادایم‌های اصلی حوزة تعلیم و تربیت یعنی «پوزیتیویسم»؛ «پساپوزیتیویسم»؛ «پراگماتیسم» و «ساخت‌گرایی»، معرفی و نحوة به کارگیری این پارادایم‌ها در ساختار نظام آموزش از راه دور توضیح داده شده است. آن‌گاه مفاهیم اساسی این آموزش تعریف و به دنبال آن مطالبی از نظریه‌های اساسی این حوزه چون نظریه‌های «پراتون»؛ «فاصلة تبادلی»؛ «سه بعدی» و...، مطرح شده است. در ادامه، نظریه‌ها با یکدیگر مقایسه و مبانی معرفت‌شناختی، انسان‌گرایی و اخلاقی آموزش از دور تحلیل شده است. در پایان کتاب، تمرین‌هایی برای کاربردی کردن مبانی ذکر شده، آورده شده است.