CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

مجله مطالعات آموزش و یادگیری

مجله مطالعات آموزش و یادگیری

Journal of Teaching and Learning Studies

ناشر : دانشگاه شیراز
سال نشر : 1387
محل نهاد :
پدیدآورندگان: دکتر بهرام جوکار ,

نشریه مطالعات آموزش و یادگیری به صورت دو فصلنامه در طی شماره های بهار و تابستان و پاییز و زمستان چاپ می شود. در هر شماره بین 6 تا 8 مقاله بر حسب مقاله های پذیرفته شده چاپ می گردد.
هدف از انتشار مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق فرایندهای روان شناختی است که می تواند در تعلیم و تربیت آحاد جامعه مفید واقع شود.
از این رو هرگونه مقاله ای که در حوزه های آموزش و یادگیری، اختلالات یادگیری، روش مشاوره آموزشی و تربیتی، نظریه پردازی در حوزه آموزش و یادگیری، تحول و یادگیری، آموزش و تدریس و پژوهش های بین رشته ای مرتبط با رشد، یادگیری و آموزش مورد نظر این مجله خواهد بود.
محورهای اصلی موضوعات قابل بررسی
آموزش و یادگیری چه در حوزه‌های آموزش‌های رسمی و غیررسمی از موضوعات مورد نظر مجله است. می‌توان مقالات رسیده را براساس محورهای زیر که یک تقسیم‌بندی موضوعی خاص‌تر است مورد بررسی قرار داد:
کلیه‌ی مقالات مربوط به آموزش، رشد و یادگیری (روش‌های تدریس، الگوهای یادگیری و آزمون‌های مربوط به آن‌ها)، رشد و تکامل فرد،‌ نقش نهادهای اجتماعی در آموزش و یادگیری، نقش عوامل انگیزشی در آموزش و یادگیری، مباحث شناخت و فراشناخت و روش‌های شناختی در کلیه‌ی سطوح آموزش، مورد نظر مجله قرار خواهد گرفت.
مقالاتی که موضوعات آن‌ها در حوزه‌ی آموزش و یادگیری افراد خاص (معلول، عقب‌ماندگان ذهنی، مشکلات رفتاری و یادگیری، سالمند، تیزهوش و ...) باشد و نیز پ‍ژوهش‌هایی که در زمینه‌های روش‌های تدریس و الگوهای یادگیری و شناسایی این دسته از افراد باشد و بتواند در جهت بهبود امر آموزش و یادگیری آنان استفاده شود، مورد توجه مجله خواهد بود.
موضوعات پژوهشی و تحلیلی که مربوط به مشاوره‌های آموزشی، تربیتی و مدرسه‌ای باشد و یا حوزه‌ی عمل آن‌ها در خصوص تشخیص مشکلات و اختلالات مربوط به امر یادگیری، رفتاری، عاطفی، اجتماعی و روانی باشد، مورد توجه مجله خواهند بود. به علاوه، موضوعاتی که با تشخیص موانع شناختی موثر در راه ادراک و یادگیری افراد، تشخیص عوامل شناختی موثر در اختلالات، برنامه‌های آموزش روانی به بیماران روانی و عادی و آموزش روش‌های درمانی و نیز مطالعات مربوط به تشخیص عوامل موثر در حافظه، ادراک و یادگیری در پیوند باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.
مقالاتی که موضوعات آن متضمن نظریه‌پردازی، مفهوم سازی، نقد و ارزیابی هر یک از مکاتب آموزشی، تربیتی و روان‌شناسی باشد و هم‌چنین مطالعاتی که با تفکر انتقادی، خلاقیت و تفکر خلاق در آموزش و یادگیری در پیوند باشد و یا فرایندهای نظریه‌پردازی درباره‌ی روش‌های آموزش، آموزش اخلاق و فلسفه و مطالعاتی که با استناد به مبانی تعلیم و تربیت اسلامی انجام شوند را شامل شود، مورد توجه مجله خواهند بود.
هم‌چنین مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در حوزه‌های مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی درسی که در موضوعات مربوط به آموزش و یادگیری در محیط‌های آموزشی، تحلیل برنامه‌های درسی و کتب آموزشی باشد و مطالعاتی که در حوزه‌ی سنجش رضایت شغلی، انگیزش شغلی و توسعه‌ی شغلی در مراکز آموزشی و یا کاربردهای نظریه‌های مختلف مدیریتی و برنامه‌ی درسی که به منظور اصلاح در نظام مدیریت آموزش و یا محتوای درسی باشد و در جهت بهبود امر آموزش و یادگیری صورت گرفته باشد، مورد توجه مجله قرار خواهند گرفت.
مقالات و پژوهش‌هایی که سمت و سوی آن‌ها روش‌های آموزشی و آن دسته از شیوه‌های اطلاع‌رسانی باشد که باعث یادگیری موثر در فراگیران شوند و هم‌چنین مقالاتی که با روش‌های علمی به موضوعاتی چون یادگیری مجازی، یادگیری الکترونیکی و شیوه‌های جدید اطلاع‌رسانی، بررسی شیوه‌های نظام‌های اطلاعاتی که موجب اعتلای روش‌های آموزش و یادگیری گردند و مقایسه‌ی بازده آموزشی وب‌سایت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی پرداخته‌اند از جمله اهداف مجله خواهند بود.
هم‌چنین، موضوعاتی از قبیل تدریس و یادگیری در حیطه‌های نظری و عملی در حوزه‌های تربیت‌بدنی، نظریه‌های بیودینامیک، نظریه‌های مدیریتی در حوزه‌های علوم ورزشی که به بهبود وضعیت آموزش و یادگیری فراگیران چه در سطح انفرادی و چه در سطح تیمی بیانجامد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.
به علاوه، مجموعه مطالعاتی که به وسیله‌ی پژوهش‌گران رشته‌هایی غیر از علوم تربیتی و روان‌شناسی به انجام رسیده و جهت‌گیری آن‌ها آموزش و یادگیری در دیگر حوزه‌های معرفتی، مانند آموزش کشاورزی، آموزش علوم و ادبیات، آموزش پزشکی و روان‌پزشکی و آموزش مهندسی باشد و نتایج آن‌ها در بهبود وضع آموزش و یادگیری فراگیران موثر تشخیص داده شود، مورد استقبال مجله قرار خواهند گرفت.