CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

  مجمع دانشگاه‌های الکترونیکی غیردولتی

مجمع دانشگاه‌های الکترونیکی غیردولتی

نام نهاد : Association of Non-Governmental Electronic Universities
محل نهاد :

مقدمه و ضرورت
جامعه ایرانی جامعه جوانی است؛ توسعه، پیشرفت و تعالی از طریق دسترسی به آموزش عالی مهمترین دغدغه و خواست جوانان ایرانی است. فناوری اطلاعات مناسب­ترین بستر و زمینه را برای دسترسی همگان بویژه جوانان به دانش پیشرفته با کمترین هزینه و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و بالاترین کیفیت را فراهم نموده است، توسعه زیر نظامها درآموزش عالی کشور از جمله نظام یادگیری الکترونیکی و شکل­گیری مؤسسات و دانشگاههای الکترونیکی امکان مناسبی برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای منطقی و روز افزون جوانان میباشد.
از ویژگی مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی تقویت تعامل و همکاری­های مشترک از طریق شبکه تولید، توزیع و انتقال دانش (Knowledge sharing) می باشد که نه فقط یک امکان بلکه یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر برای حضور موثر در جامعه امروز است. دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی جمهوری اسلامی ایران با همین منظور نسبت به تشکیل کنسرسیوم مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی اقدام  می نمایند.
ماده ۱)  تعاریف:
در این آئین نامه تعاریف به شرح زیر آمده است :
منظور از مؤسسه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی الکترونیکی است.
کنسرسیوم به معنای مجمع دانشگاههای الکترونیکی غیردولتی است.
ماده ۲) هدف:
همکاری و تعامل مستمر بین اعضاء برای بهبود خدمات مؤسسات در ارائه خدمات مناسب به دانشجویان.
همکاری با وزارت علوم درجهت کاهش تصدی گری دولت و افزایش نظارت برموسسات
حفظ و دفاع از حقوق و منافع مشترک موسسات و دانشگاههای الکترونیکی
ماده ۳) وظایف:
استانداردسازی سیستم های یادگیری الکترونیکی متناسب با فرهنگ و مختصات جامعه فرهنگی و آموزشی ایران و بهره مندی از تجارب جهانی.
تعامل و توسعه همکاریهای مشترک فی مابین اعضاء به صورت شبکهای.
همکاری با وزارت علوم در جهت تدوین مقررات و ضوابط آموزشی ویژه موسسات و دوره های یادگیری الکترونیکی و رتبه بندی موسسات
تعامل با وزارت علوم و نهادهای قانونی برای تثبیت و ارتقاء جایگاه مؤسسات و دانشگاههای الکترونیکی.
تلاش برای توسعه همکاریهای علمی و بین­المللی در حوزه های مرتبط
برپایی نشست­های علمی، تخصصی و گردهمائیهای ادواری در حوزه یادگیری الکترونیکی.
ماده ۴) ساختار:
کنسرسیوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی از ارکان زیر تشکیل یافته است:
هیأت مؤسس: منظور مؤسساتی است که در تشکیل و تأسیس این کنسرسیوم نقشآفرینی میکنند که عبارتند از: مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز، نورطوبی، فاران، رایانه ای تهران و علوم حدیث.
شورای سیاستگذاری: نمایندگان مؤسسات مذکور که در این آئیننامه نقش سیاستگذاری کنسرسیوم را بر عهده دارند.
تبصره ۱ :  هر مؤسسه ۱نفر را به عنوان نماینده در شورای سیاستگذاری معرفی می نماید به طوریکه یکی از نمایندگان الزاماً یکی از اعضاء هیأت مؤسس باشند.
تبصره ۲ :  اعضاء شورا در اولین جلسه یکی از اعضاء را به عنوان رئیس شورا به مدت یکسال انتخاب مینمایند.
تبصره ۳ : وظایف شورا توسط دبیرخانه پیشنهاد و به تصویب شورا خواهد رسید.
دبیرخانه: بخشی از ساختار کنسرسیوم است که مسئولیت تشکیل جلسات هماهنگی، برنامه ریزی، پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای  آئین نامه را عهده دار خواهد شد.
تبصره ۴ : اعضاء شورا در اولین جلسه یکی از مؤسسات را به عنوان محل دبیرخانه برای مدت یکسال انتخاب مینمایند.
تبصره ۵ : مسئولیت دبیرخانه با رئیس مؤسسه خواهد بود که محل دبیرخانه در آنجا تضمین شده است.
ماده ۵) شرایط عضویت:
کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خدمات آموزش عالی الکترونیکی به دانشجویان ارائه نموده و به صورت غیردولتی فعالیت دارند میتوانند عضو این کنسرسیوم شوند.
تبصره ۶ : شرایط و نحوه عضویت در آئیننامه مستقل به تصویب شورای سیاستگذاری خواهد رسید.
ماده ۶) زمینه های همکاری مشترک:
براساس وظائف و مأموریت های مؤسسات مذکور، زمینه های همکاری عبارتند از:
همکاری در تولید محتوی الکترونیکی و اجرای دروس دانشگاهی.
همکاری در خدمات پرتال آموزشی.
همکاری در استانداردسازی آموزشی.
همکاریهای اداری و آموزشی و مالی.
همکاریهای پژوهشی، علمی و بین المللی.
همکاری در تبادل استاد و اعضای هیأت علمی همکار.
همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور توسعه خدمات موسسات مذکور.
همکاری با وزارت علوم در جهت تدوین قوانین و مقررات و نظارت برحسن اجرای آن.
سایر موارد حسب ضرورت و نیاز.
جلسه حمایت همه جانبه وزارت علوم از توسعه کمی وکیفی موسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی غیرانتفاعی
نشست مشترک روسای موسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی با جناب آقای دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم و مدیران کل معاونت آموزشی سرکار خانم دکتر شمیرانی، جناب آقای دکتر اوحدی و جناب آقای دکتر آهنچیان و نیز رییس کارگروه یادگیری الکترونیکی جناب آقای دکترصفوی به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز و به صورت آنلاین در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار گردید و در این جلسه موسسات آموزش عالی الکترونیکی اهم مباحث و چالش ها و نیازهای خود را بیان داشتند. در ادامه معاونت محترم آموزشی و مدیران کل دفاتر ذیربط ضمن حمایت همه جانبه وزارت علوم از توسعه کمی وکیفی برنامه ها و خدمات موسسات آموزش عالی الکترونیکی توضیحات و رهنمود ها و راهکارهای لازم برای اهتمام به سیستم یادگیری الکترونیکی در موسسات را بیان داشته و در پایان مقررگردید:
با توجه به تجارب و تخصصی بودن موسسات آموزش عالی الکترونیکی ( مجازی ) از دانش و تجارب حرفه ای موسسات مذکور در توسعه برنامه های راهبردی آموزش عالی با معرفی موسسات مذکور به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بیش از گذشته استفاده گردد.
 اعضاء هیات علمی در حال جذب موسسات در حال استخدام با توجه به موافقت مقام عالی وزارت به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته شده منظور گردند و در نهایت این افراد جهت اختصاص رشته جدید به موسسات لحاظ گردند.
همچنین اعضاء کنسرسیوم برای روزآمد نمودن نظامنامه یادگیری الکترونیکی همکاری لازم را با کارگروه بعمل آورده و در اولین فرصت نظام­نامه جدید را برای تصویب به شورای گسترش در اختیار معاونت قرار دهد.
درخصوص درخواست تسریع در صدور مجوز رشته های موسسات الکترونیکی نیز مقرر گردید با نظر مثبت، متناسب با ظرفیت موسسات مساعدت و اقدام گردد و در مورد تامین هیات علمی مورد نیاز مقرر شد شرایط اعضاء هیئت علمی آیین نامه ارتقاء موسسات الکترونیکی مصوب شورای گسترش برای موسسات آموزش عالی الکترونیکی مبنای عمل قرار گیرد.
در خصوص مشکلات موسسات غیر دولتی در خصوص بیمه و برخورد دوگانه بیمه تامین اجتماعی بین موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مطالبی در جلسه مطرح گردید و تقاضا شد وزارت علوم در این باب پیگیری هایی در سطح بالا (مابین وزارت عتف و وزارت کار و امور اجتمایی) بعمل آورد.
نظر به وجود ظرفیت پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان مقرر گردید تا شرایطی فراهم شود که موسسات آموزش عالی الکترونیکی ( مجازی ) بتوانند از ظرفیت قانونی لازم پذیرش بدون آزمون دانشجویان مذکور برخوردار گردند و دفتر برنامه ریزی در این زمینه اقدام نمایند. تاسیس رشته یادگیری الکترونیکی نیز به تصویب رسید و مقرر شد که از سال آینده اجرا شود.
در پایان جلسه روسای موسسات از زحمات و خدمات معاونت محترم آموزشی و مدیران محترم دفاتر آموزش عالی غیردولتی، گسترش آموزش عالی و برنامه ریزی آموزش عالی و رئیس و اعضاء کارگروه یادگیری الکترونیکی قدردانی نمودند.