CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

کتابمرتب‌سازی:

مشکلی که همیشه در استفاده از یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزشی وجود دارد مربوط به نحوه ی استفاده درست از این روش بود...