دوره های حوزه علوم پزشکی

این دوره ها در حوزه پزشکی، بطور مشترک بین اعضای شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.