دوره های مشترک شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي سازمان فنی و حرفه اي ایران
Price: 30000000
Capacity: 9000
Course Type: Virtual & in Person (Workshop)
Course Description:

Benefits of the Course

 1. Providing the most prestigious international joint certificate in the academic field at the level of 57 OIC countries, With international credit;
 2. With Presenting the International Identity Card (ITIC) in such a way that you will be recognized as an authentic professor in the world;
 3. Validation of the certificates can be traced on the official website of CINVU as the most important university network affiliated with COMSTECH Science and Technology Committee under the supervision of the OIC;
 4. Granting an international student card for course participants to take the benefits from many discounted services worldwide using the capacity of the ISIC;
 5. Holding the course, on the LMS of CINVU.

Course Details:

 1. General & Technical Language
 2. Body Language & Expression
 3. Student Relationship Management
 4. International Branding & Smart Education Management
 5. International Business Management
 6. Crisis, Strategic & Marketing Management
 7. International Pedagogy & Entrepreneurial Management
Please Pay Attention:
 1. For connecting, please turn off your VPN;
 2. For more Information Please Send E-mail to: coursesupport@cinvu.net or Call us: +989217622151

Registration Start Date: 12 February 2023
Registration End Date: 12 February 2024