CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

تجزیه و تحلیل چارچوب‌های سیاست آموزش عالی برای آموزش آزاد و از راه دور در پاکستان

تجزیه و تحلیل چارچوب‌های سیاست آموزش عالی برای آموزش آزاد و از راه دور در پاکستان

Analysis of Higher Education Policy Frameworks for Open and Distance Education in Pakistan

محل نهاد :

پیشینه: افزایش مداوم تقاضا برای آموزش عالی به بزرگ‌ترین چالش برای برنامه‌ریزان آموزشی تبدیل شده است. این تقاضای بالا راهی را برای آموزش از راه دور در سراسر جهان هموار کرده است.
اهداف: این مقاله بصورت مبتکرانه مستندات سیاست‌گذاری یک ابتکار آموزش از راه دور در پاکستان را برای روایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد که مفید بودن پیوندهای سیاست‌گذاری را مشخص می‌کند.
طرح تحقیق: این مطالعه یک طرح تحقیق کیفی را اتخاذ نمود که شامل دو مرحله بود. در مرحله اول، تحلیل محتوای چارچوب سیاست‌گذاری آموزش از راه دور انجام شد. بدین منظور، به دو سند با عنوان چارچوب راه‌اندازی برنامه‌های آموزش از راه دور در HEI پاکستان و راهنمای کیفیت آموزش از راه دور برای دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های پاکستان دسترسی پیدا کردیم. در مرحله دوم، رهنمودهای سیاست‌گذاری مذکور در این دو سند در دو سطح مورد ارزیابی قرار گرفتند. در سطح اول، اسناد کلی سیاست‌گذاری بر اساس معیاری که توسط چونگ، میرزایی و لیدر پیشنهاد شده بود، ارزیابی شدند. در سطح دوم، برنامه پیشنهادی آموزش از راه دور بر اساس معیار تعیین شده توسط گِلمن-دانلی و فِتزنِر و بِرگ ارزیابی شد.
نتیجه‌گیری: ابتکار برنامه آموزش از راه دور در پاکستان ماهیت امیدوارکننده‌ای دارد که ارزیابی منظمی را می‌طلبد. این مطالعه تلاش اولیه‌ای را برای ارزیابی سند سیاست‌گذاری بر اساس معیار شناسایی شده از ادبیات انجام داده است. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که اسناد سیاست‌گذاری فعلی در این سطح اولیه نقاط قوتی را ارائه می دهند، اما با این حال، نمی‌توان آن‌ها را به عنوان یک راهنمای سیاست‌گذاری جامع در نظر گرفت. گنجاندن یا تصحیح حوزه‌های از قلم افتاده یا مبهم شناسایی‌ شده در این مطالعه، این سند سیاست‌گذاری را به ابزاری ارزشمند برای کمیسیون آموزش عالی (HEC) تبدیل می‌کند. برای سیاست‌گذاران آموزش از راه دور، این الگوی چارچوب سیاست‌گذاری آموزش از راه دور، چندین حوزه اساسی را که باید به آن‌ها توجه شود، شناسایی می‌کند. یافته‌های این مطالعه در پرتو دو معیار چارچوب سیاست‌گذاری متفاوت، فرصت‌های خاصی را برجسته می‌سازد که می‌توانند به تقویت سیاست‌گذاری‌های آموزش از راه دور کمک نمایند. معیارها و یافته‌ها برای بررسی‌کنندگان پیشنهادات سیاست‌گذاری جهت شناسایی شکاف‌هایی که در آن‌ها اسناد سیاست‌گذاری را می‌توان برای بدست آوردن نتایج مطلوب بهبود بخشید، مفید هستند.