CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

روندهای تحقیقات فناوری آموزشی در ترکیه از سال 1990 تا 2011

روندهای تحقیقات فناوری آموزشی در ترکیه از سال 1990 تا 2011

Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011

محل نهاد :

هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌ها، روش‌شناسی‌ها و روندهای کلی در مقالات فناوری آموزشی است، که توسط نویسندگانی از ترکیه نوشته شده، در مجلات فهرست شده در نمایه‌‌های SSCI، SCI و ERIC از سال 1990 تا 2011 منتشر شده‌اند. در مجموع 1151 (SSCI:813, SCI:38, ERIC:300) مقاله منتشر شده در 94 مجله از طریق تجزیه و تحلیل محتوا، با استفاده از "فرم طبقه‌بندی مقالات فناوری آموزشی" (ETPCF) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که تعداد مطالعات منتشر شده در زمینه فناوری آموزشی در سال‌های 2002 و 2007 افزایش چشمگیری داشته است. "محیط‌های آموزشی و فناوری"، "آموزش از راه دور" و "چندرسانه‌ای" موضوعات غالب مقاله‌ها بودند، هرچند از نظر تنوع تفاوت‌هایی در زمینه موضوعات و روش‌های تحقیق وجود داشت. از نظر روش تحقیق، مطالعات کمّی رایج‌ترین نوع مطالعات بود. پرسشنامه‌ و مصاحبه‌ بیشتر به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها و روش نمونه‌گیری در دسترس نیز بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند. غالب شرکت‌کنندگان که به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته‌‌اند، معلمان و سایر دانشجویان مقطع کارشناسی هستند. در پژوهش حاضر از جدول‌بندی متقابل برای ارائه یافته‌ها استفاده شده است.