CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نام نهاد : Department of E-Learning Planning in Medical Sciences - Virtual Faculty, Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
محل نهاد :

رسالت :
• دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف توسعه کمی و کیفی آموزش و تربیت نیروی انسانی حرفه ای و متخصص دانا، کارآمد و متعهد به ارزش های اسلامی، ملی و اصول علمی و فنی، در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از طریق آموزش های مجازی و الکترونیکی برای ارتقای سلامت جامعه، گسترش مرزهای دانش و تولید علم تشکیل شده است
• از چشم اندازهای این دانشکده می توان به گسترش و اعتلای دانش یادگیری الکترونیکی و کاربرد صحیح آن در علوم پزشکی و به روز نگه داشتن دانش و توان کشور در زمینه آموزش های مجازی، هدایت صحیح یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در خدمت علوم پزشکی و توسعه فرهنگ مربوط به آن و فراهم نمودن زمینه همکاری های علمی با افراد و مراکز علمی، سازمان های دولتی و غیر دولتی داخلی و بین المللی اشاره کرد.
دورنما:
• کسب عنوان قطب علمی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
• معرفی به عنوان دانشکده ای پیشرو و برخوردار از جایگاه برتر در تولید، آموزش و نشر علم، فناوری و دانش الکترونیکی
• معرفی به عنوان مرجع ممتاز پاسخ گویی به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی حوزه یادگیری الکترونیکی
اهداف استراتژیک دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت:
هدف ۱- بهبود رتبه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی
هدف ۲- تولید اطلاعات مبتنی بر شواهد در حوزه یادگیری الکترونیکی
هدف ۳- ارتقای سطح عملکرد مبتنی بر شواهد در حوزه اشاعه فرهنگ یادگیری الکترونیکی
هدف ۴- نوآوری، کارآفرینی و خلق منابع مالی جدید
هدف ۵- کسب مرجعیت علمی و پژوهشی کشوری و جهانی در زمینه یادگیری الکترونیکی
هدف ۶- توسعه ارتباطات و همکاری های ملی و بین المللی دانشکده
هدف ۷- اخذ گواهینامه اعتبار بخشی از نهادهای معتبر ملی و بین المللی حوزه یادگیری الکترونیکی
هدف ۸- ارتقای فرایندهای رهبری، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی با محوریت یادگیری الکترونیکی هدف ۹- تطبيق برنامه های آموزشی و پژوهشی با نیازها و شرایط آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
هدف ۱۰- توانمندسازی کلیه اعضای هیئت علمی در بحث آموزش های مجازی