CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی

electronic learning

ناشر : اودیسه
سال نشر : 1398
محل نهاد :
پدیدآورندگان: مهران دستورانی، فاطمه میرشکاری، الیاس دستورانی ,

مشکلی که همیشه در استفاده از یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزشی وجود دارد مربوط به نحوه ی استفاده درست از این روش بوده است ؛ و مراکز آموزشی همیشه در استفاده از این روش دچار مشکل و سردر گمی هستند. مشکلاتی از قبیل نبود فرهنگ مناسب با این نوع سیستم چه از طرف اساتید و چه از طرف دانشجویان و دانش پژوهان، مشکلات مربوط به نوع برنامه درسی و اجرایی و نوع هدف گذاری در رابطه با گذشته، حال، آینده، سیستم های یادگیری الکترونیک، نیازسنجی نادرست برای اساتید و دانشجویان، ارزشیابی های ناکارآمد و عدم درک درست همه طرف های درگیر در سیستم های یادگیری الکترونیکی از نوع محتوا و نحوه ارایه آن و سایر مسایل در درک و پذیرش سیستم یادگیری الکترونیک دخیل هستند و سبب می شوند که این دوره ها از اثربخشی زیادی برخوردار نباشند. در این کتاب سعی شده¬است با شناسایی و دسته بندی و رفع پلکانی و قدم به قدم این عوامل و موانع خواننده را به سیستم یادگیری مطلوب برساند.
فهرست کتاب:
فصل اول:
یادگیری الکترونیکی
مقدمه
یادگیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)
فصل دوم:
نظریه های یادگیری
نظریه های یادگیری و یادگیری الکترونیکی
مکتب رفتار گرایی
مکتب شناخت گرایی
مكتب سازنده گرایی
رویکرد ساختن گرایی
فصل سوم:
پیشینه¬ی یادگیری الکترونیکی
سابقه مفهوم یادگیری الکترونیکی
تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان
تاریخچه یادگیری الکترونیکی در کشور ایران
پیش نیازهای یادگیری الکترونیکی در ایران
نسل های آموزش از راه دور
نسل اول
نسل دوم
نسل سوم
نسل چهارم
نسل پنجم
فصل چهارم:
مزایا و معایب، چالش ها و فرصت های
یادگیری الکترونیکی
نقاط قوت و ضعف یادگیری الکترونیکی
انعطاف پذیری
ایجاد انگیزه
ایجاد استقلال
تعامل با محتوا
تعامل با افراد
مدیریت فرایند یادگیری
امکان شبیه سازی
هزینه - سودمندی
ضعف ها و کاستی های یادگیری الکترونیکی
از دیگر موانع بهره گیری از یادگیری الکترونیکی
اهداف یادگیری الکترونیکی
اهداف یادگیری الکترونیکی در ایران
چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران
فرصت های یادگیری الکترونیکی
ویژگی های یادگیری الکترونیکی
ویژگی های محیط یادگیری الکترونیکی
عوامل موثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و میزان پیشرفت آن در کشور
شرایط اقتصادی کشور
وضعیت بازار کار
ترکیب جمعیتی هر کشور
ویژگی های فرهنگی
الزامات یادگیری الکترونیکی
راهکارهای توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها
دلایل شکست پروژه های یادگیری الکترونیکی
فصل پنجم:
زیرساخت های طراحی دوره های
یادگیری الکترونیکی
زیرساخت های طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی
زیرساخت های فنی تاثیر گذار بر کیفیت دوره های الکترونیکی
زیرساخت مدیریتی تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی
زیرساخت پداگوژیک تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی
دیگر زیرساخت های مورد نیاز یادگیری الکترونیکی
ساختار نظری یادگیری الکترونیکی
فصل ششم:
سیستم های یادگیری الکترونیکی
نرم افزار آموزش الکترونیکی مناسب
سیستم آموزش الکترونیکی
چارچوب های یادگیری الکترونیک
الف) چارچوب یادگیری الکترونیکی جهانی
ب) چارچوب یادگیری الکترونیکی کمیسیون نظام های اطلاعاتی مشترک
وب سایت
کیفیت وب سایت
راهکارهای ارتقای وب سایتها
سیستم مدیریت یادگیری LMS
آموزش الکترونیکی در آموزش عالی
فصل هفتم:
تعامل در یادگیری الکترونیکی
شکل های تعامل در یادگیری الکترونیکی
تعامل استاد - دانشجو
تعامل دانشجو دانشجو
تعامل دانشجو - محتوا
تعامل استاد - محتوا
تعامل استاد - استاد
تعامل محتوا –محتوا
ابزارها و الگوهای تعامل
فصل هشتم:
انواع یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی در دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم
یادگیری الکترونیکی در آموزش های شغلی
یادگیری الکترونیکی در آموزش های غیر رسمی و بزرگسالی
یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
انواع دانشگاه های الکترونیکی
روش ها و انواع مدل های آموزش الکترونیکی
مدل همزمان
مدل غير همزمان
مدل آموزش مبتنی بر کامپیوتر
مدل آموزش مبتنی بر اینترنت
مدل آموزش مبتنی بر وب
مدل توسعه نظریه عمل مستدل
مدل استمرار یادگیری الکترونیکی
ماهیت یادگیری الکترونیکی
ابعاد یادگیری الکترونیکی
استاد
محتوا
فناوری
شاخص های اصلی مدل های یادگیری الکترونیکی
بررسی مدل های یادگیری الکترونیکی
مدل دلون و مک لین
مدل هولسالب ولی پست
مدل لین ولی
مدل لين
مدل شنگ
مدل وانگ و وانگ
دیگر مدل های یادگیری الکترونیکی
مدل شیرل و شیفمن
مدل لشين ، پولاک و رایگلوث
مدل گرلاچ و الی
ورنون اس گرلاچ و دونالد پی الی
مدل کرک و گوستافسون
مدل دیک و کری
مدل جرالد کمپ
مدل افتراق و اشتراک
زیرساخت های مورد نیاز یادگیری الکترونیکی
انواع یادگیری الکترونیکی
انواع یادگیری الکترونیکی از دیدگاه کلارک و مایر:
روند و عرضه یادگیری الکترونیکی
ادغام
محیط های دوستانه برای فراگیران
مؤسسات سرویس گرا
معماری یادگیری الکترونیکی در دانشگاه
یادگیری الکترونیکی از نظر دسترسی به وب جهان گستر
آموزش الکترونیکی از دیدگاه کاربردی
اجزای ده گانه¬ی تشکیل دهنده یادگیری الکترونیکی:
فصل نهم:
مشارکت در یادگیری الکترونیکی
انجمن های فعالیت محور
مشارکت در یادگیری الکترونیکی
ماهیت مشارکت
مشارکت به عنوان فعالیت میانجی
مشارکت به عنوان فعالیت موقعیتی
مشارکت به عنوان شناخت توزیع شده
مشارکت به عنوان فعالیتی هدف گرا
شبکه های اجتماعی مجازی اجتماع ساختن دانش
اجتماع برنامه درسی
اجتماع مبتنی بر عمل
اجتماع هدف¬ها
اجتماع یادگیری در محیط¬های برخط
آموزش الکترونیکی و اجتماعات یادگیری
چهارچوب اجتماع پژوهشی
اجتماع مبتنی بر عمل
چهار چوب مکالمه¬ای لوریلارد
الگوی اجتماع یادگیری سالمون
حضور اجتماعی
منابع در اجتماع یادگیری
ابزارها و رسانه های حمایت کننده از اجتماع یادگیری
ویژگی های اجتماعات یادگیری برخط موفق
فصل دهم:
رضایت از یک سیستم بادگیری الکترونیکی
تعریف و مفهوم رضایت
عوامل موثر بر رضایتمندی از سامانه یادگیری الکترونیکی
رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی
آسانی کار با سیستم از دید کاربر
مفید بودن سیستم از دید کاربر
قصد استفاده از سیستم
تمایل یادگیرنده الکترونیکی به ادامه استفاده از سیستم
وفاداری به سیستم
خود توانی اینترنتی یادگیرنده
اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری
نگرش مثبت
انگیزش
خلاقیت (داشتن تفکر انتقادی)
بعد فناوری
بعد استاد
بعد کیفیت
بعد محیط
منافع استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی با منافع شبکه
انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی
تنوع در ارزیابی
ارزش
مشخصات دانشجویان
مکان کنترل
اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی
معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی
کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی
مولفه های کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی
رویکردهای مدل رقابتی آموزش از راه دور
جنبه های پداگوژیک تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی:
جنبه های فناورانه تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی
ضرورت استاندارد سازی کیفیت در آموزش الکترونیکی
عوامل موثر بر کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی
فصل یازدهم:
زیبایی شناسی در یادگیری الکترونیکی
زیبایی شناسی عناصر بصری و غیر بصری در یادگیری الکترونیکی
ملاک های زیبایی شناختی در شکل و محتوای دوره های یادگیری الکترونیکی
فصل دوازدهم:
برنامه درسی یادگیری الکترونیکی
رویکردهای سنتی و الکترونیکی به آموزش
برنامه درسی یادگیری الکترونیکی
عوامل موثر بر طراحی برنامه درسی یادگیری الکترونیکی
اینترنت
رویکرد رفتارگرایی
رویکرد شناختی
رویکرد سازنده گرایی
عناصر برنامه های درسی الکترونیکی
هدف در برنامه درسی الکترونیکی
سطوح تحلیل هدفها در برنامه درسی الکترونیکی
محتوای الکترونیکی
عناصر تشکیل دهنده محتوای الکترونیکی
متن
تصویر
صدا
رسانه های استریمینگ
مراحل تولید محتوای الکترونیکی
مرحله اول: انتخاب محتوا
مرحله دوم: تهیه محتوا
مرحله سوم: سازماندهی محتوای الکترونیکی
سازمانده¬ی تلفیقی و رویکرد سازنده گرایی
سازمانده¬ی عمودی
شيوه¬ی دورهای
شیوه¬ی مارپیچی
استانداردهای محتوای الکترونیکی
اشیای یادگیری
سامانه مدیریت یادگیری
ارائه محتوا
جایگاه تدریس در برنامه های درسی
یادگیری الکترونیکی
وظایف معلم الکترونیکی
اشکال تدریس الکترونیکی
تدریس همزمان
تدریس ناهمزمان
روش های تدریس تعاملی
یادگیرنده الکترونیکی
مهارت های مورد نیاز یادگیرنده الکترونیکی
سامانه مدیریت یادگیری
مواد و منابع یادگیری
طبقه بندی مواد و منابع یادگیری
فعالیت های یادگیری
طبقه بندی فعالیت های یادگیری الکترونیکی
ارزشیابی فراگیران
آزمون های چند گزینه ای
آزمون های صحیح- غلط
آزمون های جور کردنی
آزمون های تشریحی یا انشایی
ارزشیابی میزان مشارکت
کارپوشه الكترونیكی
خودآزمایی
سنجش توسط هم گروهی ها
تدوین مقاله علمی
پروژه
فهرست منابعمعرفی کتاب: مشکلی که همیشه در استفاده از یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزشی وجود دارد مربوط به نحوه ی استفاده درست از این روش بوده است ؛ و مراکز آموزشی همیشه در استفاده از این روش دچار مشکل و سردر گمی هستند. مشکلاتی از قبیل نبود فرهنگ مناسب با این نوع سیستم چه از طرف اساتید و چه از طرف دانشجویان و دانش پژوهان، مشکلات مربوط به نوع برنامه درسی و اجرایی و نوع هدف گذاری در رابطه با گذشته، حال، آینده، سیستم های یادگیری الکترونیک، نیازسنجی نادرست برای اساتید و دانشجویان، ارزشیابی های ناکارآمد و عدم درک درست همه طرف های درگیر در سیستم های یادگیری الکترونیکی از نوع محتوا و نحوه ارایه آن و سایر مسایل در درک و پذیرش سیستم یادگیری الکترونیک دخیل هستند و سبب می شوند که این دوره ها از اثربخشی زیادی برخوردار نباشند. در این کتاب سعی شده¬است با شناسایی و دسته بندی و رفع پلکانی و قدم به قدم این عوامل و موانع خواننده را به سیستم یادگیری مطلوب برساند.
فهرست کتاب:
فصل اول:
یادگیری الکترونیکی
مقدمه
یادگیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)
فصل دوم:
نظریه های یادگیری
نظریه های یادگیری و یادگیری الکترونیکی
مکتب رفتار گرایی
مکتب شناخت گرایی
مكتب سازنده گرایی
رویکرد ساختن گرایی
فصل سوم:
پیشینه¬ی یادگیری الکترونیکی
سابقه مفهوم یادگیری الکترونیکی
تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان
تاریخچه یادگیری الکترونیکی در کشور ایران
پیش نیازهای یادگیری الکترونیکی در ایران
نسل های آموزش از راه دور
نسل اول
نسل دوم
نسل سوم
نسل چهارم
نسل پنجم
فصل چهارم:
مزایا و معایب، چالش ها و فرصت های
یادگیری الکترونیکی
نقاط قوت و ضعف یادگیری الکترونیکی
انعطاف پذیری
ایجاد انگیزه
ایجاد استقلال
تعامل با محتوا
تعامل با افراد
مدیریت فرایند یادگیری
امکان شبیه سازی
هزینه - سودمندی
ضعف ها و کاستی های یادگیری الکترونیکی
از دیگر موانع بهره گیری از یادگیری الکترونیکی
اهداف یادگیری الکترونیکی
اهداف یادگیری الکترونیکی در ایران
چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران
فرصت های یادگیری الکترونیکی
ویژگی های یادگیری الکترونیکی
ویژگی های محیط یادگیری الکترونیکی
عوامل موثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و میزان پیشرفت آن در کشور
شرایط اقتصادی کشور
وضعیت بازار کار
ترکیب جمعیتی هر کشور
ویژگی های فرهنگی
الزامات یادگیری الکترونیکی
راهکارهای توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها
دلایل شکست پروژه های یادگیری الکترونیکی
فصل پنجم:
زیرساخت های طراحی دوره های
یادگیری الکترونیکی
زیرساخت های طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی
زیرساخت های فنی تاثیر گذار بر کیفیت دوره های الکترونیکی
زیرساخت مدیریتی تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی
زیرساخت پداگوژیک تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی
دیگر زیرساخت های مورد نیاز یادگیری الکترونیکی
ساختار نظری یادگیری الکترونیکی
فصل ششم:
سیستم های یادگیری الکترونیکی
نرم افزار آموزش الکترونیکی مناسب
سیستم آموزش الکترونیکی
چارچوب های یادگیری الکترونیک
الف) چارچوب یادگیری الکترونیکی جهانی
ب) چارچوب یادگیری الکترونیکی کمیسیون نظام های اطلاعاتی مشترک
وب سایت
کیفیت وب سایت
راهکارهای ارتقای وب سایتها
سیستم مدیریت یادگیری LMS
آموزش الکترونیکی در آموزش عالی
فصل هفتم:
تعامل در یادگیری الکترونیکی
شکل های تعامل در یادگیری الکترونیکی
تعامل استاد - دانشجو
تعامل دانشجو دانشجو
تعامل دانشجو - محتوا
تعامل استاد - محتوا
تعامل استاد - استاد
تعامل محتوا –محتوا
ابزارها و الگوهای تعامل
فصل هشتم:
انواع یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی در دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم
یادگیری الکترونیکی در آموزش های شغلی
یادگیری الکترونیکی در آموزش های غیر رسمی و بزرگسالی
یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
انواع دانشگاه های الکترونیکی
روش ها و انواع مدل های آموزش الکترونیکی
مدل همزمان
مدل غير همزمان
مدل آموزش مبتنی بر کامپیوتر
مدل آموزش مبتنی بر اینترنت
مدل آموزش مبتنی بر وب
مدل توسعه نظریه عمل مستدل
مدل استمرار یادگیری الکترونیکی
ماهیت یادگیری الکترونیکی
ابعاد یادگیری الکترونیکی
استاد
محتوا
فناوری
شاخص های اصلی مدل های یادگیری الکترونیکی
بررسی مدل های یادگیری الکترونیکی
مدل دلون و مک لین
مدل هولسالب ولی پست
مدل لین ولی
مدل لين
مدل شنگ
مدل وانگ و وانگ
دیگر مدل های یادگیری الکترونیکی
مدل شیرل و شیفمن
مدل لشين ، پولاک و رایگلوث
مدل گرلاچ و الی
ورنون اس گرلاچ و دونالد پی الی
مدل کرک و گوستافسون
مدل دیک و کری
مدل جرالد کمپ
مدل افتراق و اشتراک
زیرساخت های مورد نیاز یادگیری الکترونیکی
انواع یادگیری الکترونیکی
انواع یادگیری الکترونیکی از دیدگاه کلارک و مایر:
روند و عرضه یادگیری الکترونیکی
ادغام
محیط های دوستانه برای فراگیران
مؤسسات سرویس گرا
معماری یادگیری الکترونیکی در دانشگاه
یادگیری الکترونیکی از نظر دسترسی به وب جهان گستر
آموزش الکترونیکی از دیدگاه کاربردی
اجزای ده گانه¬ی تشکیل دهنده یادگیری الکترونیکی:
فصل نهم:
مشارکت در یادگیری الکترونیکی
انجمن های فعالیت محور
مشارکت در یادگیری الکترونیکی
ماهیت مشارکت
مشارکت به عنوان فعالیت میانجی
مشارکت به عنوان فعالیت موقعیتی
مشارکت به عنوان شناخت توزیع شده
مشارکت به عنوان فعالیتی هدف گرا
شبکه های اجتماعی مجازی اجتماع ساختن دانش
اجتماع برنامه درسی
اجتماع مبتنی بر عمل
اجتماع هدف¬ها
اجتماع یادگیری در محیط¬های برخط
آموزش الکترونیکی و اجتماعات یادگیری
چهارچوب اجتماع پژوهشی
اجتماع مبتنی بر عمل
چهار چوب مکالمه¬ای لوریلارد
الگوی اجتماع یادگیری سالمون
حضور اجتماعی
منابع در اجتماع یادگیری
ابزارها و رسانه های حمایت کننده از اجتماع یادگیری
ویژگی های اجتماعات یادگیری برخط موفق
فصل دهم:
رضایت از یک سیستم بادگیری الکترونیکی
تعریف و مفهوم رضایت
عوامل موثر بر رضایتمندی از سامانه یادگیری الکترونیکی
رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی
آسانی کار با سیستم از دید کاربر
مفید بودن سیستم از دید کاربر
قصد استفاده از سیستم
تمایل یادگیرنده الکترونیکی به ادامه استفاده از سیستم
وفاداری به سیستم
خود توانی اینترنتی یادگیرنده
اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری
نگرش مثبت
انگیزش
خلاقیت (داشتن تفکر انتقادی)
بعد فناوری
بعد استاد
بعد کیفیت
بعد محیط
منافع استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی با منافع شبکه
انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی
تنوع در ارزیابی
ارزش
مشخصات دانشجویان
مکان کنترل
اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی
معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی
کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی
مولفه های کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی
رویکردهای مدل رقابتی آموزش از راه دور
جنبه های پداگوژیک تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی:
جنبه های فناورانه تاثیر گذار بر کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی
ضرورت استاندارد سازی کیفیت در آموزش الکترونیکی
عوامل موثر بر کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی
فصل یازدهم:
زیبایی شناسی در یادگیری الکترونیکی
زیبایی شناسی عناصر بصری و غیر بصری در یادگیری الکترونیکی
ملاک های زیبایی شناختی در شکل و محتوای دوره های یادگیری الکترونیکی
فصل دوازدهم:
برنامه درسی یادگیری الکترونیکی
رویکردهای سنتی و الکترونیکی به آموزش
برنامه درسی یادگیری الکترونیکی
عوامل موثر بر طراحی برنامه درسی یادگیری الکترونیکی
اینترنت
رویکرد رفتارگرایی
رویکرد شناختی
رویکرد سازنده گرایی
عناصر برنامه های درسی الکترونیکی
هدف در برنامه درسی الکترونیکی
سطوح تحلیل هدفها در برنامه درسی الکترونیکی
محتوای الکترونیکی
عناصر تشکیل دهنده محتوای الکترونیکی
متن
تصویر
صدا
رسانه های استریمینگ
مراحل تولید محتوای الکترونیکی
مرحله اول: انتخاب محتوا
مرحله دوم: تهیه محتوا
مرحله سوم: سازماندهی محتوای الکترونیکی
سازمانده¬ی تلفیقی و رویکرد سازنده گرایی
سازمانده¬ی عمودی
شيوه¬ی دورهای
شیوه¬ی مارپیچی
استانداردهای محتوای الکترونیکی
اشیای یادگیری
سامانه مدیریت یادگیری
ارائه محتوا
جایگاه تدریس در برنامه های درسی
یادگیری الکترونیکی
وظایف معلم الکترونیکی
اشکال تدریس الکترونیکی
تدریس همزمان
تدریس ناهمزمان
روش های تدریس تعاملی
یادگیرنده الکترونیکی
مهارت های مورد نیاز یادگیرنده الکترونیکی
سامانه مدیریت یادگیری
مواد و منابع یادگیری
طبقه بندی مواد و منابع یادگیری
فعالیت های یادگیری
طبقه بندی فعالیت های یادگیری الکترونیکی
ارزشیابی فراگیران
آزمون های چند گزینه ای
آزمون های صحیح- غلط
آزمون های جور کردنی
آزمون های تشریحی یا انشایی
ارزشیابی میزان مشارکت
کارپوشه الكترونیكی
خودآزمایی
سنجش توسط هم گروهی ها
تدوین مقاله علمی
پروژه
فهرست منابع